Make your own free website on Tripod.com
VEDTEKTER FOR RB&C

§1. Navn

Foreningens navn er Tromsø Rock, Blues og Country Klubb - forkortet RB&C, eller Tromsø RB&C Klubb. Foreningen ble konstituert 1.november 1998.

§2. Form, tilslutning

RB&C er en uavhengig, ideell musikkforening med siktemål å være aktive og å gi sine medlemmer et mest mulig fast tilbud. RB&C er tilsluttet Norsk Rockeforbund og Norsk Blues Union, og skal arbeide mot de samme mål som disse forbund.

§3. Formål

RB&C er en klubb som tar sikte på å presentere "live" Rock, Blues, Country og relatert musikk, med både internasjonale, nasjonale og lokale utøvere.

For å endre foreningens formål kreves 2/3 flertall blant de frammøtte stemmeberettigede på årsmøte.

§4. Medlemskap, kontingent, medlemsvilkår

Enhver person som slutter seg til RB&C's formål og medlemsvilkår kan bli medlem mot å betale en årskontingent, som for hvert nytt år fastsettes av medlemmene på årsmøtet. Medlemskap gjelder til personen skriftlig melder seg ut av foreningen, eller ved strykning. Medlem har rett til:

§5. Tap av medlemskap

Tap av medlemskap skjer ved strykning dersom kontingent ikke er betalt ved utgangen av første år som skyldig medlem, eller senest 4 uker før årsmøtet finner sted. Strykning foretas av klubbens styre.

Ethvert medlem som åpenbart motarbeider RB&C's vedtekter eller vedtak i styret eller på årsmøte, kan av styret eller årsmøte ekskluderes for en kortere eller lengre periode. Ekskludert medlem har rett til å tale sin sak på årsmøtet.

§6. Årsmøte og medlemsmøte

Årsmøtet er RB&C's høyeste myndighet. Årsmøte holdes 1 gang pr.år, senest innen utgangen av mai måned, og kalles inn med minst 1 måneds varsel.

Saksforslag skal være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet. Dagsorden og alle saksforslag skal være tilgjengelig for medlemmer senest 7 dager før møtet.

Årsmøtet skal godkjenne innkallingene, velge møteleder, behandle årsmeldingen og årsregnskapet, samt behandle foreningens program og budsjett for inneværende / etterfølgende år så langt dette foreligger.

Årsmøtet skal velge et ansvarlig styre på minst 5 medlemmer, samt minimum 2 vararepresentanter. Leder, kasserer og revisor velges særskilt. Årsmøtet velger representanter til neste Landsmøte i NRF.

Protokoll fra Årsmøtet må gjøres tilgjengelig for medlemmer senest 6 uker etter at Årsmøtet har funnet sted.

Medlemsmøter arrangeres når styret finner det nødvendig, men minst 2 ganger i året.

Samtlige medlemmer tilstede, som har betalt kontingent for det år Årsmøte skal behandle, har stemmerett. Unntatt er styret i saker hvor styret anses inhabilt og ved behandling av årsmelding og årsregnskap.

Vedtak på Årsmøte og på medlemsmøter fattes med alminnelig flertall, dersom intet annet er nevnt i vedtektene.

§7. Styret

Styrets hovedoppgave er å ivareta RB&C's funksjon etter formålet. Styret forplikter seg til å følge vedtak og retningslinjer fattet av Årsmøtet.

Styret forbereder og sørger for at neste Årsmøte finner sted. Styret forplikter seg til å inneha sine verv i perioden mellom to Årsmøter. Ved frafall i denne perioden supplerer styret seg selv ved a vararepresentantene trer inn i styret som ordinært medlem.

Styret forplikter seg til å avholde styremøte minst 4 ganger i året, to i første halvår, og to i annet. Styret skal føre vedtaksprotokoll.

§8. Økonomi

Regnskap føres av kasserer innen styret. Revisjon av bøker og bilag gjøres av revisor. Regnskapet må være tilgjengelig for alle medlemmer på 4 ukers varsel.

Anvendelse av RB&C's midler skjer bare etter at slik anvendelse har vært behandlet i styret, og intet medlem av styret kan alene forta disposisjoner av klubbens midler uten på forhånd å ha innhentet tillatelse til slike disposisjoner fra de øvrige medlemmer av styret.

§9. Oppløsning

Oppløsning av RB&C kan kun vedtas av Årsmøtet etter forslag herom medtatt på dagsorden. Vedtak om oppløsning krever 2/3 flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede, og på forutsetning av at mindretallet ikke har ønske om å videreføre driften på basis av RB&C's vedtekter. Ved oppløsning skal Årsmøtet disponere foreningens midler etter formålsparagrafen.

En vedtektsendring kan kun foretas på Årsmøtet og krever 2/3 flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede.

Tilbake til RB&C's Hovedside